DSC07132

MENCAPAI KEMASLAHATAN MANUSIA DUNIA DAN AKHIRAT

Melalui induksi telah dapat dicapai bahawa diantara tujuan agama Islam itu adalah untuk mencapai kemaslahatan manusia dan menyingkirkan manusia dari kerosakan dan kebinasaan, baik di dunia mahupun di akhirat. Dengan demikian betul-betul kebahagian yang sebenarnya itu dapat di capai oleh manusia dalam hidup dan kehidupannya di dunia dan di akhirat. Begitulah pendapat para ulama dan diantaranya:-

Imam Al Iz bin Abdissalam mengatakan: Sesungguhnya syariat itu seluruhnya adalah kemaslahatan, baik mencegah dari kerusakan mahupun mencapai kemaslahatan

Ibnu Taimiyah berkata:- Sesungguhnya syariat Islam itu di datangkan untuk mencapai kemaslahatan serta menyempurnakannyakan membekukan kerosakan dan menguranginya.

Ibnu Qayim Al Jauzi berkata:- Sesungguhnya syariat ditegakkan atas dasar kebijaksanaan dan kemaslahatan untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat, semuanya keadilan, rahmat, kemaslahatan dan kebijaksanaan

Asy Syathibi berkata:- Sesungguhnya syariat itu diletakkan untuk kepentingan manusia.

Sebenarnya apa yang dikatakan oleh alim ulama itu tidak berlebih-lebihan. Bahkan itulah sifat dan karekter syariat yang diterangkan oleh nas-nas yang telah kami terangkan tadi. Disini ingin kami cukupkan menyebut satu ayat di dalam al-Quran yang berbicara tentang risalaj Muhammad sesuai dengan apa yang telah di ungkapkan oleh para ulama di atas.

Allah swt berfirman :- Dan tidak kami utus kau melainkan menjadi rahmat bagi seluruh alam. (Surah Al Anbiya ayat 107)

Risalah Muhammad adalah sebagai rahmat kepada alam seluruhnya kerana di dalamnya terkandung kemaslahatan di dalam dunia dan di akhirat serta mencegah dari kerosakan dan kehancuran.

JENIS-JENIS KEMASLAHATAN UMMAT MANUSIA

Kemaslahatan manusia yang selalu menjadi perhatian Islam terdiri dari tiga:-
• Daruriyah
• Hajjiyah
• Tashiniyah

Islam telah menetapkan peraturan-peraturannya untuk terpelihara kepentingan (kemaslahatan)itu dan terpeliharanya sehingga manusia akan bahagia baik di dunia atau di akhirat seperti yang telah kami terangkan dalam uraian terdahulu.

UKURAN KEMASLAHATAN DAN KEROSAKAN

Ukuran kemaslahatan dan kebaikan itu ialah Islam, apa yang di anggap baik oleh Islam, itulah kemaslahatan dan apa yang di anggap tidak baik itu adalah kerosakan. Keluar dari ukuran itu bererti mengikut hawa nafsu. Hawa nafsu selamanya menyerukan kepada yang batil dan hawa nafsu tidak dapat membezakan antara kebaikan dan kejahatan.

Allah swt berfirman:- Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikut hawa nafsu kerana ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. (surah shaad ayat 26)

Tidak akan bertemu yang hak dengan hawa nafsu, kerana yang hak datangnya dari Allah dan apa yang Di turunkan Allah merupakan kebenaran (kemaslahatan) dan yang selain dari itu adalah hawa nafsu yang batil dan membawa kepada kerosakan dan kehancuran. Kemaslahatan adalah mengikuti yang hak yang diturunkan Allah dan meninggalkan selain dari itu.

Manusia dengan hanya otaknya belum mampu mencapai kemaslahatan dan kerosakan
Memang sudah menjadi sifat manusia tidak mampu mencapai kemaslahatan yang sebenarnya dan jalan untuk mencapainya, baik di dunia ataupun di akhirat. Kendatipun, sebahagiannya dapat di capainya didunia tetapi kemaslahatannya di akhirat dan jalan untuk mencapainya tidak dapat di fikirkannya. Manusia akan dapat mencapainya hanya dengan melalui agama dan berpedoman dengan ajaran agama, menjalankan ketentuan-ketentuan agama dan segala sesuatu harus ditimbang dan diukur dengan agama.

KEMASLAHATAN MANUSIA YANG SEBENARNYA MENJALANKAN APA YANG DI TURUNKAN ALLAH DI DALAM AGAMANYA.

Kemaslahatan manusia yang sebenarnya dalam mengikuti apa yang diturunkan Allah mengatur kehidupan dunia ini sesuai dengan peraturan syariat (agama), kerana syariat bertujuan mencapai kemaslahatan yang hakiki di akhirat dan kebahagiaannya di akhirat.

Dan di samping kebahagiaan duniawi, kebahagiaan ukhrawi lebih bernilai demi memperoleh keredhaan Allah dan masuk kedalam syurga-Nya. Inilah kelebihan Islam dengan menerapkan hukum dan ajaran Islam dalam kehidupan dunia ini. Tidak akan menyempitkan kehidupan seperti yang di sangka oleh sebahagian orang, bahkan untuk mencapai kehidupan yang baik yang terhindar dari kerosakan kehidupan yang berdasarkan ajaran Islam akan memudahkan manusia menuju dan mencari jalan yang sedekat-dekatnya ke akhirat sehingga dengan mudah pula dia sampai kepada Allah sedang Allah pula telah redha kepadanya. Sebaliknya kehidupan yang menjauh dari ajaran Islam akan dapat mengeruhkan dan memelaratkan kehidupan manusia di dunia ini, memutuskan jalan menuju kepada Allah dan membawa dia ke neraka.

KEMASLAHATAN DI DUNIA DIUKUR DENGAN KEMASLAHATAN DI AKHIRAT

Syatibi pernah berkata Kemaslahatan yang hendak di capai oleh syara’ dan kerosakan yang ingin ditolaknya sesungguhnya adalah untuk mencapai kesempurnaan kehidupan di dunia dan di akhirat, bukan kerana hawa nafsu dalam memperolehnya atau menolak kerosakannya.

Yang ertinya bahawa Islam sungguh menghargai kemaslahatan manusia dan menetapkan hukum-hukum demi untuk memelihara dan agar tercapai kemaslahatan itu. Hukum-hukum ditetapkan untuk memudahkan manusia untuk memperoleh kebahagiaan akhirat dan kemaslahatan di dunia, dan kemaslahatan di dunia akan dipergunakan sebagai alat untuk mencapai kebahagiaan di akhirat.
Justeru itu apa saja yang menghalangi tercapainya kebahagiaan di akhirat haruslah disingkirkan dan apa saja yang akan membawa kepada kebahagiaan di akhirat haruslah di kerjakan dan jangan sesekali di abaikan kemaslahatan di akhirat kerana ialah yang kekal sedangkan kebahagiaan di dunia adalah sementara.

Adapun orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan di dunia maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggal(nya). Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya maka sesungguhnya syurgalah tempat tinggal(nya). (surah An Naazi’aat ayat 37-41)

Asy Syatibi berkata: Kemaslahatan dan kerosakan akhirat itu lebih di pentingkan dari kemaslahatan dan kerosakan dunia. Kerana telah di sepakati tidaklah dianggap kemaslahatan dunia dengan merosakkan kemaslahatan akhirat kerana sebagai di maklum apa yang merosakkan kemaslahatan akhirat sangat bertentangan dengan tujuan syara’ dan nyatalah batalnya.

Islam melarang kalau hanya mementingkan kehidupan dunia tetapi kalau kehidupan dunia itu dipergunakan untuk mencapai kehidupan akhirat tidak di larang.

Allah berfirman:- Dan carilah apa-apa yang di anugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) dikampung akhirat dan jangan kamu melupakan bahagianmudari (kenikmatan) duniamu. (surah Al Qashas ayat 77)

Dunia adalah sawah ladang akhirat, kesenangannya sebagai alat untuk menyampaikan kehidupan akhirat kita tidak boleh merosakkan sawah ladang dan tidak pula boleh lari daripadanya, keranan manusia di jadikan untuk mengisi dunia dan berbuat kebajikan mencari bekal dengan takwa dan seluruh umurnya harus di pergunakan untuk bertakwa. Manusia jangan melupakan tugas dan kewajibannya bahawa dunia bukan maksud dan tujuan utama, Allah mencipta dunia hanya sebagai alat untuk mencapai akhirat. Maka kemaslahatan akhirat yang diutamakan dari kemaslahatan dunia. Kerana dengan mementingkan kemaslahatan akhirat dia tidak akan dapat di tipu dan dan di rayu oleh kemewahan dunia yang fana. Kemaslahatan akhirat yang lebih bernilai tentunya lebih di utamakan dari kepentingan dunia yang sementara dan kecil begitulah nilainya menurut ummat Islam dan orang-orang yang berakal.

Memang kemaslahatan akhirat lebih penting dr kemaslahatan dunia kerana kemaslahatan dunia tidak dapat di nilai dengan kejumlah kelazatan dan kesenangan baik dari segi kualiti mahupun dari segi kuantitinya. Tidak di ragukan kemaslahatan akhirat lebih besar dan lebih bernilai dari kemaslahatan dunia, dapat di lihat dari dua segi:-

1) Sekalipun di dalam kehidupan dunia ini terdapat kelazatan, kemanfaatan dan kesenangan, namun semuanya itu tidak ada bandingan dengan apa yang ada di akhirat. Baik dari segi kualiti mahupun dari segi kuantiti.
2) Kemaslahatan dunia yang penuh dengan kebobrokan dan kejelekan baik dari segi kuantiti mahupun kualiti

Adapun kehidupan akhirat dan kelazatannya terlepas dari kebobrokan dan kejelekan dan selalu baik dari segi cara dan jenisnya dan di dalam akhirat terdapat apa yang tak pernah di lihat oleh mata dan tak pernah terlintas di lidah dan hati manusia dan juga tak pernah di dengar oleh telinga manusia di dunia ini,

Di akhirat manusia mendapat keredhaan Allah bertemu dan dekat dengan Allah, mendapat nikmat syurga dan semua ini tidak ada tolok bandingnya dengan yang ada di dunia ini.

Dari segi lain, kebahagiaan akhirat dan kesenangannya akan kekal abadi dan tidak akan terputus sedang kebahagiaan dan kelazatan dunia akan terputus dengan akhirnya ajal manusia. Kalau seseorang memperoleh kesenangan dunia ini sepanjang umurnya tidak dapat juga di bandingkan dengan kesenangan dan kebahagiaan di akhirat yang tidak berakhir dan dapat di batasi dengan umur yang kekal dan tidak akan berakhir.

Seorang muslim yang berakal tidak akan terpengaruh dengan kenangan kehidupan dunia dengan meninggalkan kehidupan akhirat keranana agama telah memerintahkan agar manusia
mementingkan kehidupan akhirat dan agar mengadakan perhitungan yang selalu mendorong mereka untuk mementingkan kehidupan di akhirat. Inilah kebenaran dan apa yang sebaliknya adalah kesesatan, kejahilan dan kerugian.

** Artikel dari Buku Usul Dakwah oleh Dr. Abdul Karim Zaidan

Advertisements